R-ZMO okresov Zvolen, Detva a Krupina

Uznesenie z Odbornej konferencie R-ZMO

Odborná konferencia dňa 15.11-16.11.2023, Látky

Odborná konferencia:

 

A/ Berie na vedomie:

 

 1. Informácie zástupcu ZMOS k príprave rozpočtov miest a obcí na rok 2024, dopadom konsolidácie verejných financií a aktuálnym informáciám z činnosti ZMOS prednesené odborným expertom Kancelárie ZMOS pre ekonomiku a rozpočet, Ing. Ladislavom Adamovičom.

 

 1. Informácie o aktuálnom stave implementácie Integrovanej územnej stratégie BBSK      na roky 2022-2027 a Zoznam prioritných projektov IÚS BBSK v území  Strategicko-plánovacieho regiónu Stred prednesené podpredsedom BBSK pre oblasť regionálneho rozvoja, PhDr. Jánom Beljak, PhD. a Mgr. Zuzanou Mečiarovou, vedúcou Oddelenia sekretariátu Rady partnerstva.

 

 1. Informácie predsedu BBSK pre oblasť školstva, Mgr. Mikuláša Pála v súvislosti s víziou školstva.

 

 1. Informácie o aktuálnom stave impletentácie projektov v oblasti cyklodopravy prednesené odbornou referentkou, Ing. arch. Danielou Háaszovou, odbornou referentkou pre investície v cyklodoprave z Oddelenia cyklodopravy Úradu BBSK     a pani Ivetou Ceferovou, manažérkou cykloturistiky a turistiky z Rozvojovej agentúry BBSK, n. o.

 

 1. Informácie k mechanicko-biologickej úprave odpadov v praxi prednesené zástupcom firmy Marius Pedersen, Jozefom Pivkom, riaditeľom prevádzky Zvolen.

 

 1. Informácie o aktuálnych zmenách legislatívy v súvislosti s novelou zákona o majetku obcí prednesú JUDr. Ing. Michalom Kamenským, LL.M a JUDr. Ing. Michalom Ševčíkom PhD. z advokátskej kancelárie URBÁNI & Partners.

 

 1. Prezentáciu mestského mobiliáru a turisticko-infomačného značenia prednesené pani Janette Navrátilovou, obchodnou zátupkyňou ARDSYSTÉM, s. r. o.

 

 1. Prezentáciu realizácií výstavby školských zariadení z modulov prednesenú zástupcom KOMA SLOVAKIA, s. r. o., Jurajom Ághom.

 

 1. Informácie k legislatívnym povinnostiam o prevádzkovaní webových stránok miest a obcí prednesené Ing. Marianom Matejkom, Galileo Corporation, s. r. o.

 

 

 

 

 

B/ Schvaľuje:

 

 1. Program rokovania aj s doplnením.
 2. Návrhovú komisiu v zložení:  Anna Janovicová,  obec Dubové (okr. Zvolen)

              Bc. Darina Petrincová ,  Obec Stožok (okr. Detva)

                                                             Mária Hnilicová,   Obec Horný Badín (okr. Krupina)

 

 

C/ Žiada:

 

 1. Kanceláriu ZMOS zaoberať sa návrhom na legislatívnu zmenu zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) vzhľadom na objem podnetov o poskytovanie informácií a ich rozsiahlosť, ktoré nad mieru primeranú zaťažujú zamestnancov obecných úradov, ktorí následne nemajú dostatok času na agendu týkajúcu sa chodu úradu, výkon samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy.

 

Považujeme za potrebné upraviť a doplniť do zákona obmedzenie prístupuk informáciám konkrétne:

 • Bolo by vhodné vylúčiť aplikáciu zákona č. 211/2000 Z.z. v prípade účastníkov správneho konania, ktorí majú právo prístupu do spisu, nakoľko je to nehospodárne.
 • Užšie a exaktnejšie zadefinovať informácie, nakoľko pre neurčitosť zákonných ustanovení je následne nutné aplikovať zákon v širšom jazykovom výklade (interná komunikácia obce). Je potrebné zohľadniť účel zákona, nakoľko dochádza k zneužívaniu práva, mnohokrát žiadatelia žiadajú informácie              za účelom napr. osobnej pomsty medzi občanmi, alternatívne spĺňa znaky informačného filibusteringu (zahlcovaniu povinnej osoby žiadosťami                      o informácie).
 • Informačný filibustering zadefinovať priamo do zákona, ako  jav nepožívajúci ochranu v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z., pričom v danom prípade by mohla obec vylúčiť aplikáciu zákona č. 211/2000 Z.z.

 

 1. Kanceláriu ZMOS o doriešenie problematiky fungovania Dátového centra obcí a miest (DCOM) vo veci včasnej aktualizácie v oblasti registratúry a vydávania rozhodnutí v rámci daňových konaní podľa platnej legislatívy.

 

 1. Kanceláriu ZMOS intervenovať vo veci úpravy legislatívy/usmernenia Ministerstva vnútra SR, Sekcia verejnej správy, k možnosti zmeny úradnej tabule obce                            za interaktívnu elektronickú úradnú tabuľu tzv. KIOSK.

 

 1. Kanceláriu ZMOS o rokovanie s predstaviteľmi Ministerstva financií SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci dofinancovania originálnych kompetencií v školstve.

 

 

 

Látky, 15. 11. 2023

 

Mgr. Stanislav Horník

     predseda R-ZMO

Prílohy

Uznesenie

Uznesenie z odbornej konferencii -2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 123,52 kB
Dátum vloženia: 24. 11. 2023 9:53
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 11. 2023 9:57
Autor: Ing. Miroslava Kubincová

Aktuality

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

ZMOS

ZMOS